People

Professor

Tomoyuki Kaneko

PhD course

 • Cheng Yi

Master’s course

 • Shuhei Yamashita
 • Yosuke Demura
 • Yutian Zhao
 • Zinan Cao
 • Sirine Younsi
 • Suzuka Mori
 • Jingyi Yu
 • Masafumi Morita
 • Akihiro Sakaguchi

Undergraduates

 • Masayo Tomita
 • Keisuke Ueda

Past members

see japanese page for all alumni